Poverená plemenárska organizácia

Ústav včelárstva vykonáva úlohu Poverenej plemenárskej organizácie (PPO), ktorá dohliada nad činnosťou šľachtiteľských chovov včelích matiek. Jedná sa o chovy, ktoré technikou umelej inseminácie a priparovacích plánov vykonávajú kontrolovanú plemenársku prácu. Sú tak odchovávané včelie matky so známym pôvodom zaznamenaným v plemenárskej evidencii. 
PPO zbiera, vyhodnocuje a finalizuje údaje o plemennej hodnote matiek v jednotlivých šľachtiteľských chovoch. Na základe nich odporúča ďalšie postupy v šľachtiteľskej práci jednotlivých chovov. Kontroluje tiež správnosť a úplnosť evidencie šľachtiteľského chovu a vedenie matriky plemenných a odchovaných včelích matiek. 

Splnenie podmienok pre chov a distribúciu včelích matiek

Ktoré podmienky sú kladené pre jednotlivých chovateľov včelích matiek?

A/ Chov matiek pre vlastnú potrebu 

Pre využitie vo vlastnom chove včelstiev môže chovať matky každý včelár, bez potreby dodatočnej registrácie alebo povolenia.  

B/ Chov matiek na distribúciu

Šľachtiteľské chovy

Hlavným poslaním šľachtiteľských chovov (ŠCH) je udržiavanie a šľachtenie línií Slovenskej kranskej včely a dodávka plemenného materiálu do rozmnožovacích chovov (RCH).

 • Počet včelstiev zaevidovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) - minimálne 50.
 • Vyšetrenia meliva na spóry pôvodcu moru včelieho plodu (MVP) minimálne z 50 včelstiev s výsledkom negatívnym.
 • Urobená klinická prehliadku včelstiev na nebezpečné nákazy včiel aj plodu s negatívnym výsledkom.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 50-tich včelstiev na nozematózu. Nozematóza nesmie prekročiť 30 % hranicu.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 50-tich včelstiev na akarapidózu s negatívnym výsledkom.
 • Musí mať vydaný veterinárny atest na chov včelích matiek.
 • Nesmie byť v ochrannom pásme.
 • Vedie Knihu veterinárnych úkonov.
 • Odovzdal za minulý rok povinnú evidenciu.
 • Má doklad o pôvode plemennej matky (evidenčný lístok matky).
 • Má potvrdenie o overení príslušnosti ku kranskej rase svojich včiel.
 • Má dané potomstvo po plemennej matke na otestovanie na testačnej stanici.

Rozmnožovacie chovy

Poslaním RCH je selekcia línií kranskej včely zo ŠCH a hlavne ich množenie pre potreby úžitkových chovov (ÚCH). Okrem kvality, majú naplniť aj požiadavky trhu, takže majú spĺňať aj predpoklad kvantity, aby bol trh dostatočne nasýtený včelími matkami produkovanými v SR.

 • Minimálny počet včelstiev zaevidovaných v CEHZ - 35.
 • Vyšetrenia meliva na spóry pôvodcu MVP z minimálne z 35 včelstiev s výsledkom negatívnym.
 • Vykonaná klinická prehliadka včelstiev na nebezpečné choroby včiel aj plodu s negatívnym výsledkom.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 35-tich včelstiev na nozematózu. Nozematóza nesmie prekročiť 50 % hranicu.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel z minimálne 35-tich včelstiev na akarapidózu s negatívnym výsledkom.
 • Musí mať vydaný veterinárny atest na chov včelích matiek.
 • Nesmie byť v ochrannom pásme.
 • Vedie Knihu veterinárnych úkonov.
 • Odovzdal za minulý rok povinnú evidenciu.
 • Má doklad o pôvode plemennej matky (evidenčný lístok matky).
 • Má potvrdenie o overení príslušnosti ku kranskej rase svojich včiel.
 • Má dané potomstvo po plemennej matke na otestovanie na testačnej stanici.

Šľachtiteľským a rozmnožovacím chovom je po splnení daných podmienok vydaný Dekrét chovateľa včelích matiek, ktorým sa preukazuje pri distribúcii matiek. 

Úžitkové chovy

Úžitkové chovy sú chovy všetkých ostatných včelárov, okrem ŠCH a RCH. Včelári, ktorí sa rozhodnú odchovávať matky pre komerčné účely musia spĺňať nasledovné podmienky:

 • Vyšetrené melivo všetkých včelstiev na stanovišti na spóry pôvodcu MVP s negatívnym výsledkom.
 • Vykonaná klinická prehliadka včelstiev na choroby včiel aj plodu s negatívnym výsledkom.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel na nozematózu všetkých včelstiev na stanovišti. Nozematóza nemôže prekročiť hranicu 50 %.
 • Vyšetrenie zimných mŕtvoliek včiel na akarapidózu všetkých včelstiev na stanovišti s negatívnym výsledkom.
 • Nesmie byť v ochrannom pásme.
 • Má vydaný veterinárny atest na chov včelích matiek.
 • Vedie Knihu veterinárnych úkonov.
 • Má doklad o pôvode plemennej matky.
 • Má zistenú plemennú príslušnosť včiel na stanovišti.
 • Vedie si evidenciu distribuovaných matiek – dátum, adresa, počet.

Podmienka poskytnutia dotácie od záujmového včelárskeho združenia pre včelára kupujúceho včelie matky: Dotácie na zakúpené matky sa môžu čerpať len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný „Dekrét chovateľa včelích matiek“ v danom roku. Dekrét vydáva po splnení všetkých podmienok uznaná chovateľská organizácia, ktorou je „Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely“.  

Odber a zasielanie vzoriek

Informácie pre chovateľov matiek o tom, ako odobrať, označiť a zaslať vzorky mŕtvoliek včiel a meliva za účelom získania veterinárneho atestu.

Sprievodný list pre vzorky

Prosím nezabudnite vypísať sprievodný list.
PDF alebo doc

Popisné štítky na krabičky

Keď krabičky označíte touto nálepkou, bude sa nám ľahšie pracovať. Ďakujeme

Cenník za vyšetrenia pre chovateľov matiek

Platný od 1. 1. 2022

Vyšetrenie na A. woodi - pre plemenné chovy

0,72 €

Cena je uvedená za jednu vzorku vrátane DPH.

Vyšetrenie na A. woodi - pre úžitkové chovy

0,96 €

Cena je uvedená za jednu vzorku vrátane DPH.

Vyšetrenie na N. spp - pre plemenné chovy

0,72 €

Cena je uvedená za jednu vzorku vrátane DPH.

Vyšetrenie na N. spp - pre úžitkové chovy

0,96 €

Cena je uvedená za jednu vzorku vrátane DPH.

Web page was made with Mobirise